Thursday, March 5, 2009

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را فوری و بی قید و شرط آزاد کنید


فعالین سیاسی ٬ کارگری و حقوق بشر
دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را فوری و بی قید و شرط آزاد کنید


... ما جمعی از فعالین سیاسی ، دانشجویی ، کارگری ، زنان و حقوق بشر و … داخل کشور و خارج ایران ، ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت غیر قانونی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آن ها هستیم و اعلام می داریم که این برخوردهای گسترده با آزادی خواهان و برابری طلبان را ناقض حقوق مسلم بشر می دانیم و در راه آزادی دانشجویان ایران از بند هر چه در توان داریم دریغ نخواهیم کرد. باور ما این است که دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب مرتکب جرمی نشده اند و تنها دلیل سرکوبشان ، تلاش برای زندگی انسانی تر است، زندگی بدون استثمار ، زیستنی آزاد و رها از هر گونه ظلم و سرکوب .از این رو با اتحادی همه جانبه و سراسری از آزادیشان حمایت می کنیم و بی شک آن ها را از زندان آزاد خواهیم کرد تا از حق مسلم خود که مبارزه برای آزادی و برابری است بهرمند شوند و به آغوش اجتماع خود باز گردند .
اعلام حمایت خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید:
sosdab@gmail.com
کمپین حمایت از آزادی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب
http://sosdab.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment